Velkommen som patient hos ProAlign ApS.

Hos ProAlign vil vi altid gøre vores bedste for at sikre dine data og privatlivet for dig som er patient hos os. Vi indsamler og benytter kun de oplysninger, der kræves for at kunne give den bedst mulige service til dig, som er patient i behandling hos os på klinikken eller når du besøger os på vores hjemmeside www.proalign.dk. Det betyder naturligvis også, at vi passer forsvarligt på dine oplysninger. Vi videregiver heller ikke dine oplysninger, undtagen hvor dansk lov måtte kræve det af os, eller at du har givet samtykke hertil.

Hvis du vil læse mere, uddyber vi dette i de følgende punkter:

Ejeroplysninger og dataansvar

Ejer af denne hjemmeside og dataansvarlig i forhold til denne politik er ProAlign ApS, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: Dorte Nielsen, ProAlign ApS
Adresse: Hvidklidevej 64, 2400 København NV
CVR: 32648665
Telefonnr.: 25677605
Mail: dn@proalign.dk
Web: www.proalign.dk

Vi ønsker at sikrer ordentlig og transparent databehandling

I forbindelse med din behandling på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig. Dvs. at vi reelt set beder dig stille dine persondata til rådighed for os, og derfor vil vi altid oplyse dig om, hvilke data vi indsamler og behandler om dig, til hvilket formål og ikke mindst dine rettigheder i denne sammenhæng.

Behandling af persondata

Dine persondata er alle slags oplysninger og informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som privatperson. Vi indsamler og behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige i forhold til din patientbehandling.

Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi udover dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon og mail) også oplysninger om dit CPR-nummer og dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

VI KONTROLLERER OG OPDATERER DINE PERSONDATA
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

VI SLETTER DINE PERSONDATA, NÅR DE IKKE LÆNGERE ER NØDVENDIGE
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. Det gældende tidsrum er 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører, jf. bogføringsloven.

VI INDHENTER DIT SAMTYKKE, INDEN VI BEHANDLER DINE PERSONDATA
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Vi er dog forpligtet til at opbevare dine journaloplysninger i 10 år jævnfør journalføringsbekendtgørelsen §15 §16 & §17.

Når vi får patienter som er børn, der er 18 år eller yngre, sørger vi forud for første konsultation og/eller behandling at indhente samtykke fra en forælder. Vi kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

VI VIDEREGIVER IKKE DINE PERSONDATA UDEN SAMTYKKE ELLER KRÆVET UNDER DANSK LOV
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Sikkerhed

VI BESKYTTER DINE PERSONDATA OG HAR INTERNE REGLER OM INFORMATIONSSIKKERHED
Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Persondata lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af CompuGroup Medical Danmark A/S. som opbevarer og behandler personoplysninger på virksomhedens vegne i henhold til denne politik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Brug af cookies

Hvad er Cookies?

Ud over de oplysninger, som du selv måtte indtaste i forbindelse med anvendelse af virksomhedens hjemmeside, anvender vi cookies.

En cookie er en lille tekstfil, som en hjemmeside kan gemme på din computer. Cookies kan bruges til mange formål, men oftest bruges de til at genkende en bruger ved senere besøg – et eksempel er funktionen ”klik her for at huske mig”, når man logger ind på mange hjemmesider.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillinger i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder, men de fornyes efter hvert besøg. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed ved at bruge hjemmesiden.

SÅDAN SLETTER ELLER BLOKERER DU FOR COOKIES

Sådan sletter eller blokerer du cookies

DU KAN TIL ENHVER TID SELV SLETTE COOKIES PÅ DIN COMPUTER.
SÅDAN UNDGÅR OG SLETTER DU COOKIES

Hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer har du mulighed for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage og slette de cookies, der ligger på din harddisk.

Sådan sletter du dine cookies:

Benytter du en browser, som ikke er listet ovenfor, skal du finde vejledningen i den pågældenden browsers hjælpe-sektion.

SÅ LANG TID OPBEVARES COOKIES

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.

FORMÅL MED COOKIES PÅ VORES WEBSITE:

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette.
Vi anvender analyseværktøjet Google Analytics til at udarbejde statistik over brugernes færden på vores hjemmeside. Google Analytics behandler oplysningerne på vores vegne, og de videregiver ikke personhenførbare oplysninger om dig og din færden på vores hjemmeside til tredjemand. Alle data er anonymiserede, og de kan ikke kædes sammen med en enkelt bruger.
Ønsker du at fravælge cookies specifikt fra Google Analytics, kan du gøre det her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

GOOGLE ANALYTICS

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail.

Personoplysninger bruges til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

DINE RETTIGHEDER

Dine rettigheder vedrørende persondata

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

Hvis du ønsker adgang til dine data, eller få dem rettet eller slettet, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

KLAGE

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

DOKUMENTREVISION

Klassifikation: Intern
Dato: 2018-23-05
Hvad: Færdig version
Hvem: Dorte Nielsen, dataansvarlig
Dokument navn/version: Privatlivsbeskyttelse og datasikkerhed